Co nabízíme

Všem uchazečům jsme schopni nabídnout služby v těchto oblastech:
  • Vyhledání nového zaměstnání
  • Poskytnutí informací o dění na trhu práce
  • Ohodnocení vašich zkušeností
  • Analýza životopisu
  • Pomoc v profesním růstu

Cena za individuální placenou konzultaci se pohybuje v rozmezí 500 - 2000 Kč v závislosti na typu požadované konzultace a časové náročnosti.

STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT A ZASLAT CV

Každému se snažíme najít uplatnění i mimo pozici, na níž reagoval. Díky tomu vám můžeme poskytnout zpětnou vazbu, v čem děláte chyby a co byste měli změnit. Získáte tak větší šance na úspěch na současném trhu práce.

POSLAT CV

Zasláním svého životopisu společnosti K-search, s.r.o., se sídlem Bělehradská 31/1116, 120 00 Praha 2, IČ: 27118924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 97685, podnikající na základě udělené licence Ministerstva práce a soc. věcí ČR pro účely zprostředkování zaměstnání (dále jen Správce osobních údajů nebo Správce) uděluji Správci souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vyhledání vhodné pracovní příležitosti a zasílání informací o probíhajícím výběrovým řízení, v rozsahu údajů v tomto životopisu obsažených (včetně případných citlivých údajů).

Tímto také potvrzuji, že osobní údaje poskytnuté v mém životopisu jsou pravdivé a přesné. Zároveň souhlasím s tím, aby tyto osobní údaje byly, po předchozí domluvě se mnou, poskytnuty třetí straně, přičemž takový souhlas může být poskytnut ústně nebo písemně (včetně e-mailu). Uděluji též souhlas k použití mé podobizny, pokud byla poskytnuta, v rozsahu a pro účely uvedené v tomto souhlasu.

Dále potvrzuji, že jsem byl/a správcem řádně informován o tom, že: (i) poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, (ii) poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely vyhledání vhodných pracovních příležitostí a zasílání informací o nich, (iii) sumarizované údaje mohou být správcem použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce, (IV) údaje budou zpracovávány správcem (včetně jeho zaměstnanců a smluvních pracovníků) elektronickými i jinými prostředky. (v) Pokud se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu požadovat vysvětlení nebo žádat odstranění závadného stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Tento souhlas je udělován na dobu jednoho roku. Může však být kdykoli odvolán mým písemným oznámením doručeným správci.
Práva a povinnosti, jež vyplývají ze zpracování osobních údajů, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679